مقالات دانشنامه ای و گزارش های علمی در نورمگز نمایه شد

در گامی دیگر، امکان نمایه و ارائه مقالات دانشنامه ای که در دانشنامه های معتبر عرضه می شوند و گزارش های علمی تهیه شده در مراگز علمی و مقالات ارائه شده در مجموعه مقالات، به نورمگز اضافه شد.

اکنون پنج دانشنامه در نورمگز نمایه و در اختیار کاربران قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

یک دیدگاه